Dialog Antara Peradaban / Tamadun

Pengenalan

 1. Zaman ini digelar sebagai zaman Dialog lantaran perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat dan berkembang.
 2. Kesedaran masyarakat dunia tentang pelbagainya budaya dan agama dalam masyarakat manusia maka dialog adalah menjadi satu keperluan. Kesedaran ini disebabkan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi.
 3. Melalui dialog manusia boleh membincangkan perkara-perkara yang boleh atau perlu disepakati dan sebaliknya.
 4. Merujuk situasi di Malaysia, melalui dialog boleh memanfaatkan keadaan di mana nilai-nilai tamadun yang diwarisi rakyat Malaysia banyak persamaan dari sudut adab, kemanusiaan dan alam.

 

Definisi Dialog

 1. Dialog diertikan sebagai satu perbincangan @ perundingan antara dua pihak yang bertelingkah (Kamus Dewan)
 2. Ia juga bermaksud suatu percubaan antara dua pihak yang berlainan pendapat, kepercayaan, pandangan untuk melakukan satu aktiviti pertukaran  pendapat dengan tujuan menambah pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan membolehkan utk saling memahami.

 

Pembudayaan Dialog di Malaysia

 1. Usaha-usaha untuk mengadakan dialog antara agama dan kaum di Malaysia sememangnya telah pun ada sejak sekian lama iatu 1980an lagi
 2. Ahli akademik, ahli agama dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) memainkan peranan dalam usaha mengadakan dialog
 3. Dialog dalam kehidupan seharian telah pun berlaku melalui proses bekerjasama, berkomunikasi dan hidup bersama dalam pekerjaan, persekitaran sekolah, hospital dan sebagainya.

 

Prinsip-prinsip Dialog

Beberapa prinsip dialog perlu diambil perhatian dalam usaha ke arah mewujudkan perpaduan dan persefahaman antara tamadun atau kaum.

 1. memahami dan menyedari tujuan dialog yang menjurus kepada kebaikan
 2. memberi manfaat kepada kedua-dua pihak
 3. dijalanakan dengan penuh keikhlasan
 4. mampu menjelaskan pandangan dengan baik
 5. peserta dialog hendaklah sedaya upaya memahami persepsi dan pengalama rakan dialognya
 6. hendaklah berhemah semasa memberikan pandangan terhadap tamadun orang lain
 7. tidak mempunyai prejudis

 

Halangan-halangan Dialog

Terdapat beberapaa halangan yang menghalangi suatu dialog itu diadakan. Antaranya:

 1. Bimbang bertukar agama. Keadaan ini berlaku jika  perbincangan berkaitan perbandingan agama menjadi topik utama.
 2. Merasa rendah diri. Ini menyebabkan ramai tidak bersedia untuk berdialog.
 3. Sindiran sosial. Iaitu ada pihak-pihak dalam kalangan penganut atau kaum yang sama mempertikaikan ketulinan atau pegangan agamanya atau budayanya jika dia berbaik-baik dengan penganut atau kaum lain.
 4. Syak wasangka. Iaitu wujud rasa curiga terhadap penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog diadakan.

Halangan ini dapat diatasi sekiranya etika dialog dipraktiskan iaitu setiap agama dan tamadun dihormati dan ciri-ciri serta prinsip agama dan tamadun tidak dijadikan bahan perdebatan.

Advertisements

Bentuk Interaksi Antara Tamadun

 • Saling berhubungan atau interaksi sememangnya berlaku antara tamadun sepanjang sejarah.
 • Interaksi antara tamadun telah melahirkan banyak kesan positif di samping turut memberi kesan negatif.
 • Wujudnya interaksi ini adalah disebabkan semangat toleransi dan sikap saling hormat menghormati yang ditunjukkan antara tamadun dengan tamadun lain.
 • Sikap yang sedemikian rupa akan memungkinkan percambahan pemikiran dan budaya serta nilai.
 • Terdapat beberapa jenis interaksi antara tamadun, antaranya:
  • Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama
  • Interaksi antara budaya dan tamadun yang berbeza
  • Interaksi antara tamadun yang kuat dengan yang lemah
  • Interaksi dalam sejarah

Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama

 1. Ianya merujuk kepada hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum. Misalnya, masyarakat Melayu yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Banjar, Jawa, Bugis, Minang dan sebagainya yang masing-masing mempunyai budaya dan adat resam tersendiri.
 2. Misal lain, seperti di India antara masyarakat Islam dan Hindu. Walaupun berbeza pegangan agama dan kepercayaan namun dar
 3. Dari segi budaya, masyarakat Hindu di Utara India menerima unsur-unsur keIslaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Manakala masyarakat Islam menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pakaian masyarakat Hindu.
 4. Umumnya setiap kelompok masyarakat mengamalkan budaya yang hampir sama, tetapi dalam suasana atau majlis tertentu memperlihatkan kelainan budaya yang diamalkan menurut suku kaum tersebut.

Interaksi antara budaya dan tamadun yang Berbeza

 1. Suatu kaum yang berlainan kepercayaan dan budaya dapat saling berinteraksi. Misalnya, masyarakat Islam dengan masyarakat Buddha seperti di Malaysia.
 2. Meskipun agama dan budaya begitu berbeza, namun masyarakat Cina yang kebanyakkan beragama Buddha tidak dihalang mengamalkan agama dan budaya mereka di negara yang majoritinya beragama Islam.
 3. Keadaan ini disebabkan interaksi yang didasari sikap toleransi dan saling hormat menghormati antara satu sama lain yang ditunjukkan.

Interaksi antara Tamadun yang kuat dengan yang lemah

 1. Interaksi jenis ini dapat dilihat dalam sejarah pemerintahan Islam dari zaman Nabi Muhammad s.a.w sehingga zaman kerajaan Islam Uthmaniyyah. Masyarakat Yahudi dan Kristian yang merupakan masyarakat minoriti hidup harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat Islam yang merupakan golongan majoriti.
 2. Golongan minoriti diberi hak kebebasan hidup dan mengamalkan agama mereka selagi tidak mendatangkan masalah atau melanggar hak golongan lain
 3. Interaksi jenis ini termasuklah interaksi antara tamadun Barat yang menjajah masyarakat Melayu di alam Melayu suatu ketika dahulu.
 4. Kedatangan penjajah Barat telah mendatangkan kesan kepada masyarakat Melayu dalam pelbagai aspek termasuk pemikiran.

Interaksi dalam sejarah

 1. Saling berhubungan dan interaksi antara Islam dengan falsafah Konfusius yang telah bermula sejak abad ke 7M antara contoh interaksi dalam sejarah.
 2. Peringkat awal hubungan antara masyarakat Islam dengan masyarakat Cina di Cina adalah disebabkan hubungan perdagangan.
 3. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Parsi yang bermaustatin di Cina dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan dan menjadi sebahagian masyarakat tempatan.
 4. Beberapa tokoh Islam turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme dan ada juga yang memberi sumbangan kepada bidang astronomi, seni bina, perkapalan dan ketenteraan.
 5. Apa yang menarik ialah terdapat kesejajaran antara ajaran Islam dengan ajaran Konfusianisme
 6. Keadaan ini menggambarkan kesan positif daripada interaksi antara tamadun.