Mat Dan fasih BM, kenapa ahli politik ‘gagap’

Source: Mat Dan fasih BM, kenapa ahli politik ‘gagap’

Advertisements

Dialog Antara Peradaban / Tamadun

Pengenalan

 1. Zaman ini digelar sebagai zaman Dialog lantaran perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat dan berkembang.
 2. Kesedaran masyarakat dunia tentang pelbagainya budaya dan agama dalam masyarakat manusia maka dialog adalah menjadi satu keperluan. Kesedaran ini disebabkan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi.
 3. Melalui dialog manusia boleh membincangkan perkara-perkara yang boleh atau perlu disepakati dan sebaliknya.
 4. Merujuk situasi di Malaysia, melalui dialog boleh memanfaatkan keadaan di mana nilai-nilai tamadun yang diwarisi rakyat Malaysia banyak persamaan dari sudut adab, kemanusiaan dan alam.

 

Definisi Dialog

 1. Dialog diertikan sebagai satu perbincangan @ perundingan antara dua pihak yang bertelingkah (Kamus Dewan)
 2. Ia juga bermaksud suatu percubaan antara dua pihak yang berlainan pendapat, kepercayaan, pandangan untuk melakukan satu aktiviti pertukaran  pendapat dengan tujuan menambah pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan membolehkan utk saling memahami.

 

Pembudayaan Dialog di Malaysia

 1. Usaha-usaha untuk mengadakan dialog antara agama dan kaum di Malaysia sememangnya telah pun ada sejak sekian lama iatu 1980an lagi
 2. Ahli akademik, ahli agama dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) memainkan peranan dalam usaha mengadakan dialog
 3. Dialog dalam kehidupan seharian telah pun berlaku melalui proses bekerjasama, berkomunikasi dan hidup bersama dalam pekerjaan, persekitaran sekolah, hospital dan sebagainya.

 

Prinsip-prinsip Dialog

Beberapa prinsip dialog perlu diambil perhatian dalam usaha ke arah mewujudkan perpaduan dan persefahaman antara tamadun atau kaum.

 1. memahami dan menyedari tujuan dialog yang menjurus kepada kebaikan
 2. memberi manfaat kepada kedua-dua pihak
 3. dijalanakan dengan penuh keikhlasan
 4. mampu menjelaskan pandangan dengan baik
 5. peserta dialog hendaklah sedaya upaya memahami persepsi dan pengalama rakan dialognya
 6. hendaklah berhemah semasa memberikan pandangan terhadap tamadun orang lain
 7. tidak mempunyai prejudis

 

Halangan-halangan Dialog

Terdapat beberapaa halangan yang menghalangi suatu dialog itu diadakan. Antaranya:

 1. Bimbang bertukar agama. Keadaan ini berlaku jika  perbincangan berkaitan perbandingan agama menjadi topik utama.
 2. Merasa rendah diri. Ini menyebabkan ramai tidak bersedia untuk berdialog.
 3. Sindiran sosial. Iaitu ada pihak-pihak dalam kalangan penganut atau kaum yang sama mempertikaikan ketulinan atau pegangan agamanya atau budayanya jika dia berbaik-baik dengan penganut atau kaum lain.
 4. Syak wasangka. Iaitu wujud rasa curiga terhadap penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog diadakan.

Halangan ini dapat diatasi sekiranya etika dialog dipraktiskan iaitu setiap agama dan tamadun dihormati dan ciri-ciri serta prinsip agama dan tamadun tidak dijadikan bahan perdebatan.

Ciri-ciri Keistimewaan Tamadun Islam

 

Di antara ciri-ciri tamadun Islam, ialah:[1]

Rabbani

Tamadun Islam adalah tamadun yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah. Al-Quran  menjadi sumber dan pedoman kepada kegiatan hidup manusia. Tanggungjawab manusia ialah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Keseimbangan dan kesederhanaan

Keseimbangan bermaksud seimbang di antara dua keadaan yang bertentangan. Umpamanya, seimbang antara kerohanian dan kebendaan, antara tanggungjawab ibadah terhadap Allah dan urusan kehidupan, antara kepentingan individu dan masyarakat.

Universal

Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu, tempat dan tempoh tertentu bahkan ia milik seluruh manusia yang berpegang kepada ajaran Islam. Perkembangan tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan. Berbeza dengan tamadun lain seperti tamadun Cina, tamadun India, tamadun mesophotamia, dan tamadun Parsi.

Ideal dan realistik

Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan yang dapat dicapai. Iaitu dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah. Realistik dari segi mengambil kira hubungan dengan alam sejagat atas dasar bahawa alam merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan hakikat kewujudan Allah

Tetap dan anjal

Iaitu tetap atau tidak berubah pada sasaran dan matlamat pembinaan tamadun, tetapi anjal dari sudut cara dan teknik perlaksanaannya dengan memberi kebebasan dari sudut merealisasikan tamadun dengan mengambil kira matlamat yang hendak dicapai.

Menyeluruh

Tamadun Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk undang-undang, aqidah, akhlak, hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain serta hubungan antarabangsa.

 

[1] Che Zaharah Abdullah dan Rasidah Mahmood, Konsep Tamadun Islam, Kertas Kerja Bengkel Pemantapan Pengajaran Kursus Pemikiran dan Tamadun Islam CTU151, 14-15 Jun 2006, Shah Alam: UiTM

Bentuk Interaksi Antara Tamadun

 • Saling berhubungan atau interaksi sememangnya berlaku antara tamadun sepanjang sejarah.
 • Interaksi antara tamadun telah melahirkan banyak kesan positif di samping turut memberi kesan negatif.
 • Wujudnya interaksi ini adalah disebabkan semangat toleransi dan sikap saling hormat menghormati yang ditunjukkan antara tamadun dengan tamadun lain.
 • Sikap yang sedemikian rupa akan memungkinkan percambahan pemikiran dan budaya serta nilai.
 • Terdapat beberapa jenis interaksi antara tamadun, antaranya:
  • Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama
  • Interaksi antara budaya dan tamadun yang berbeza
  • Interaksi antara tamadun yang kuat dengan yang lemah
  • Interaksi dalam sejarah

Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama

 1. Ianya merujuk kepada hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum. Misalnya, masyarakat Melayu yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Banjar, Jawa, Bugis, Minang dan sebagainya yang masing-masing mempunyai budaya dan adat resam tersendiri.
 2. Misal lain, seperti di India antara masyarakat Islam dan Hindu. Walaupun berbeza pegangan agama dan kepercayaan namun dar
 3. Dari segi budaya, masyarakat Hindu di Utara India menerima unsur-unsur keIslaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Manakala masyarakat Islam menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pakaian masyarakat Hindu.
 4. Umumnya setiap kelompok masyarakat mengamalkan budaya yang hampir sama, tetapi dalam suasana atau majlis tertentu memperlihatkan kelainan budaya yang diamalkan menurut suku kaum tersebut.

Interaksi antara budaya dan tamadun yang Berbeza

 1. Suatu kaum yang berlainan kepercayaan dan budaya dapat saling berinteraksi. Misalnya, masyarakat Islam dengan masyarakat Buddha seperti di Malaysia.
 2. Meskipun agama dan budaya begitu berbeza, namun masyarakat Cina yang kebanyakkan beragama Buddha tidak dihalang mengamalkan agama dan budaya mereka di negara yang majoritinya beragama Islam.
 3. Keadaan ini disebabkan interaksi yang didasari sikap toleransi dan saling hormat menghormati antara satu sama lain yang ditunjukkan.

Interaksi antara Tamadun yang kuat dengan yang lemah

 1. Interaksi jenis ini dapat dilihat dalam sejarah pemerintahan Islam dari zaman Nabi Muhammad s.a.w sehingga zaman kerajaan Islam Uthmaniyyah. Masyarakat Yahudi dan Kristian yang merupakan masyarakat minoriti hidup harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat Islam yang merupakan golongan majoriti.
 2. Golongan minoriti diberi hak kebebasan hidup dan mengamalkan agama mereka selagi tidak mendatangkan masalah atau melanggar hak golongan lain
 3. Interaksi jenis ini termasuklah interaksi antara tamadun Barat yang menjajah masyarakat Melayu di alam Melayu suatu ketika dahulu.
 4. Kedatangan penjajah Barat telah mendatangkan kesan kepada masyarakat Melayu dalam pelbagai aspek termasuk pemikiran.

Interaksi dalam sejarah

 1. Saling berhubungan dan interaksi antara Islam dengan falsafah Konfusius yang telah bermula sejak abad ke 7M antara contoh interaksi dalam sejarah.
 2. Peringkat awal hubungan antara masyarakat Islam dengan masyarakat Cina di Cina adalah disebabkan hubungan perdagangan.
 3. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Parsi yang bermaustatin di Cina dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan dan menjadi sebahagian masyarakat tempatan.
 4. Beberapa tokoh Islam turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme dan ada juga yang memberi sumbangan kepada bidang astronomi, seni bina, perkapalan dan ketenteraan.
 5. Apa yang menarik ialah terdapat kesejajaran antara ajaran Islam dengan ajaran Konfusianisme
 6. Keadaan ini menggambarkan kesan positif daripada interaksi antara tamadun.

Badget 2016: 6 inisiatif strategik mantapkan ekonomi

BAJET 2016 menggariskan enam inisiatif strategik yang memberi tumpuan kepada pengukuhan daya tahan ekonomi, memastikan keterangkuman, memperkasa modal insan, meningkatkan produktiviti, inovasi dan teknologi hijau serta menjamin kesejahteraan rakyat.

Program dan peruntukan pada tahun 2016 akan berpandukan kepada ekonomi keperluan rakyat, manakala konsep dan pelaksanaan program akan memberi tumpuan kepada nilai inovasi, iaitu pelaksanaan program secara pantas, berkos rendah dan berimpak tinggi. Mengambil kira persekitaran luaran yang lemah, kerajaan akan melaksanakan dasar bagi mengukuhkan lagi daya tahan ekonomi domestik.

Dari aspek pelaburan, inisiatif akan diambil untuk meningkatkan keyakinan pelabur melalui penyediaan persekitaran yang kondusif agar pelaburan terus berkembang. Usaha menarik pelaburan langsung asing (FDI) akan terus dipergiat dengan menyasarkan industri bernilai tambah tinggi dan berintensif pengetahuan.

Bagi mengekalkan peranan sektor perkhidmatan sebagai pemacu utama pertumbuhan, kerajaan akan mempercepat pelaksanaan Pelan Induk Sektor Perkhidmatan serta Pelan Induk Logistik dan Fasiliti Perdagangan.

Transformasi koridor Pembangunan lima wilayah koridor ekonomi dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) untuk mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah akan terus dipergiat bagi mentransformasikan koridor berkenaan menjadi kawasan pelaburan strategik.

Dalam usaha menggalakkan keterangkuman dan pembangunan seimbang, kerajaan akan meningkatkan taraf dan kualiti hidup rakyat, termasuk di Sabah dan Sarawak. Bagi meningkatkan pergerakan rakyat dan barangan, kerajaan akan membina Lebuhraya Pan-Borneo meliputi 1,090 kilometer di Sarawak dan 706 kilometer di Sabah.

Kerajaan akan berusaha meningkatkan pendapatan kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah (B40) dan M40 dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menggalakkan keusahawanan. Kerajaan akan terus memberi penekanan pembangunan modal insan bagi memastikan tenaga kerja dilengkapi pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian. Bagi tujuan ini, sistem pendidikan akan terus ditambah baik dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris.

Kerajaan komited untuk meningkatkan produktiviti melalui penambahan pengetahuan serta penggunaan inovasi dan teknologi. Dalam hal ini, kerajaan akan terus menggalakkan program latihan semula dan peningkatan kemahiran untuk menambah produktiviti buruh.

Untuk membantu perniagaan terutama perusahaan kecil dan sederhana (PKS), kerajaan akan terus membiayai Skim Jaminan Modal Kerja, Dana Strategik Pelaburan Domestik dan Dana Projek Berimpak Tinggi.

Kerajaan terus melaksanakan pendekatan holistik untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Bagi memenuhi keperluan rumah kepada rakyat, kerajaan menyediakan fasiliti pembiayaan secukupnya kepada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana serta meluaskan program perumahan sewa beli kepada kumpulan berpendapatan rendah.

Sumber: www.bharian.com.my/node/91471

Allah Melarang Mencela Sesama Sendiri

FIRMAN Allah Taala bermaksud: “Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan siapa yang tidak bertaubat,maka mereka itulah orang yang zalim” (Surah al-Hujurat, ayat 11)

Al-Quran menggariskan beberapa panduan bagi membina masyarakat harmoni, aman dan damai. Sebagai lanjutan daripada itu, Allah Taala menjelaskan – jangan ada di antara kamu sikap saling cela mencela sesama sendiri, sama ada celaan itu dalam bentuk kata-kata, perbuatan atau isyarat.

Dalam ayat ini Allah swt jadikan celaan terhadap saudaranya bagaikan celaan ke atas diri sendiri. Ini bererti, sekiranya tiada seorang pun yang sanggup mencela dirinya sendiri, maka demikianlah hendaknya Islam tidak mahu kita mencela orang lain.

Dalam ayat lain, Allah swt mengutuk perbuatan mencela dan pelakunya dengan berfirman:

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela”. (Surah al-Humazah, ayat 1)

Seterusnya, Islam melarang umatnya daripada menggelar saudaranya dengan gelaran yang buruk dan tidak disukainya. Sebagai contoh memanggilnya hai fasik, hai munafik atau memanggilnya dengan nama binatang seperti hai anjing atau lembu. Dalam hal ini, dikecualikan bagi gelaran yang sudah terkenal pada seseorang itu, seumpama orang yang berkepala botak digelar Man Botak atau sebagainya.

Kesimpulannya, Allah menyifatkan mereka yang melakukan  perbuatan-perbuatan tadi iaitu merendah-rendahkan orang lain, mencela dan menggelarkan seseorang dengan gelaran yang tidak disukainya, sekiranya mereka tidak bertaubat, maka mereka termasuk golongan orang yang zalim iatu mereka menzalimi diri sendiri dengan melakukan perkara yang dilarang Allah dan akhirnya ia terdedah kepada azab-Nya.

Apabila sikap cela-mencela tidak wujud dalam sesebuah masyarakat, dengan sendirinya hubungan antara anggota msyarakat itu akan terjalin mesra, berkasih sayang, tolong menolong bagaikan sebuah keluarga besar. Masing-masing mengharapkan ketenangan dan kedamaian hidup bermasyarakat di dunia dan sekali gus kebahagiaan hidup di akhirat nanti.

Demikianlah Islam meletakkan asas keimanan kepada Allah supaya ia benar-benar bertepatan dengan prinsip sebagai seorang hamba Allah. Larangan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut juga menepati salah satu daripada prinsip maqasid syariah iaitu memelihara maruah dan kehormatan orang lain.

Sumber: Berita Harian

Konsep Jihad

Jihad diertikan sebagai menegakkan kalimah Allah swt di muka bumi. Islam adalah suatu proklamasi umum untuk membebaskan umat manusia daripada menjadi mangsa pengabdian sesama manusia kepada pengakuan ketuhanan Allah swt. Untuk menuju ke arah matlamat pembebasan seluruh umat manusia, tentunya berhadapan dengan pelbagai bentuk tentangan dan cabaran, baik berbentuk akidah mahupun kekuasaan-kekuasaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Di sinilah timbulnya keperluan berjihad iaitu suatu perjuangan baik secara dakwah mahupun harakah untuk membebaskan manusia daripada pengabdian terhadap sebarang bentuk kuasa selain Allah swt.

Menurut Md Akhir Hj Yaacob, Jihad dengan berbagai peringkatnya adalah merupakan cara atau jalan untuk mengekalkan Islam, meneruskan Islam, menegakkan Islam dan meninggikan kalimahnya. Jika jihad tidak ada Islam itu sendiri akan terancam dan dihapuskan oleh musuh.

Dalil Jihad fi Sabilillah (jihad pada jalan Allah)

Firman Allah swt, bermaksud:

Wahai orang yang beriman! Mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?,  Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang membela agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).”(Surah as-Saaf: ayat 10-11)

“Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang kafir dan munafik, dan bertindak keras terhadap mereka. Dan (sebenarnya) tempat mereka ialah Neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”(Surah at-Taubah: ayat 73)

“Dan perangilah kerana agama Allah akan orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh”(Surah al-Baqarah: ayat 190) Continue reading “Konsep Jihad”